Martino Midali – Milano Fashion Week

Martino Midali Città: MilanoEvento: Fashion WeekAnno: 2022Photographer: Guitar – Press Office SBLOCCA CONTENUTO